Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium. Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut:

  1. toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, TÜ Tartu observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel,
  2. toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Konkursi Jaan Einasto rahvusvahelisele stipendiumile kuulutab välja TÜ sihtasutus. Stipendiumi taotlemiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

  1. elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab ülevaadet erialasest  ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust,  planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
  2. ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
  3. ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
  4. valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
  5. TÜ doktorantidel ja teaduritel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
  6. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Stipendium antakse üle juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.

Stipendium makstakse pärast lepingu sõlmimist.

Exohost muster - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

30. aprillini saab kandideerida planeedipopulatsioonide teemalisse suvekooli

Mikrosatelliitide suvekool

Tartus tuleb mikrosatelliitide planetaarteaduses kasutamise suvekool

Computer Vision in Space Summer School - Tartu Ülikool

Kandideeri masinnägemise suvekooli