Ernst Julius Öpiku nimelise stipendiumi statuut

 

  1. Stipendium määratakse astronoomiat või sellega seotud eriala õppivale üliõpilasele stuudiumi kestel saavutatud tulemuste eest.
  2. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ning osalemine teadustöös.
  3. Instituut informeerib avalikkust E. J. Öpiku nimelise stipendiumi taotlemise võimalusest oma veebilehel.
  4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada avaldus, soovituskiri, õppeedukust ja teadustööd kinnitavad dokumendid e-posti teel aadressile kosmos@ut.ee.
  5. Tartu observatooriumi nõukogu moodustab stipendiumikomisjoni, kaasates vajadusel erialaeksperte.
  6. Komisjon esitab nõukogule põhjendatud seisukoha kandidaatide kohta ja teeb ettepaneku stipendiumi määramiseks.
  7. Nõukogu võib teha kandidaatidele ettepaneku esineda oma tegevust tutvustava lühiettekandega nõukogu oktoobrikuisel koosolekul. Nõukogu kinnitab stipendiumi saaja samal koosolekul.
  8. Stipendium makstakse ühekordselt Tartu observatooriumi eelarvest ning selle suuruse määrab igal aastal instituudi nõukogu.
  9. Tartu observatoorium teatab stipendiumi saajast avalikkusele oma veebilehel ja annab stipendiumi saamist kinnitava diplomi üle nõukogu oktoobrikuisel koosolekul.