Veekogude kaugseire

Kaugseirega on võimalik uurida suuri alasid ja saada andmeid palju tihemini ning odavamalt kui kohapeal mõõtes. Kuigi kaugseires kasutatakse elektromagnetkiirguse kogu spektrit, on veeuuringutes kasutusel valdavalt spektri nähtav osa. Veekogude kaugseire aitab leida vee värvusest soovitud parameetrite väärtusi ning tuvastada ja jälgida näiteks süsinikuringlust, vetikate vohamist ja muid nähtusi.

Muude projektide kõrval panustab Tartu observatooriumi veekogude kaugseire töörühm Euroopa Liidu vee raamdirektiivi elluviimisesse. Raamdirektiivi eesmärk on luua ühtne siseveekogude seisundi hindamise süsteem kogu Euroopa Liidus, et tagada veekogude parem kvaliteet. Tartu observatoorium kogub selle tulemuse saavutamiseks välitööde käigus regulaarselt andmeid Eesti järvedelt ja rannikumerest ning koostöös välispartneritega ka teiste riikide vetest. Nii saab luua algoritme, mis oleks kasutatavad selleks, et töödelda nii satelliitidelt kui ka õhu- ja veesõidukitelt saadav info vajalikule kujule.